Textbg

Certificeret brandrådgivning


I 2018 blev det et krav at bruge certificerede brandrådgivere på al byggeri i brandklasse 2, 3 eller 4. Denne certificeringsordning indeholder nye krav til, hvad der som minimum skal udarbejdes og kontrolleres under brandrådgivningen.

Igniz er certificeret til at kunne rådgive i alle brandklasser, hvilket betyder, at vi i alle tilfælde kan dokumentere brandsikkerheden. Igniz kan desuden udføre den nødvendige tredjepartskontrol, som vil blive påkrævet, når bygningerne bliver tilpas komplicerede.

Brandrådgivningens tre faser


En certificeret brandrådgivning er delt op i tre faser; en designproces, hvor den brandtekniske dokumentation udarbejdes, en projekteringsproces, hvor brandsikringstiltagene projekteres og en udførelse, hvor brandsikringstiltagene udføres.

 

 

Logo

 

Byggeprocessen iht. BR18 krav

 

I bygningsreglementet tages der ikke hensyn til selve byggeprocessen. Byggemyndigheden samt Bolig- og Planstyrelsen er derimod interesserede i, hvad der dokumenteres ved myndighedsansøgning (starterklæring), og at byggeriets sikkerhedsniveau dokumenteres inden ibrugtagning (sluterklæring). I praksis vil størstedelen af den brandtekniske dokumentation blive projekteringsdokumenter, som bliver opdateret løbende.

Da dokumentationskravene er forholdsvis nye, ser vi, at det kan skabe forvirring hos de projekterende og udførende. Det er dog et krav, at brandrådgiveren gennemgår og afleverer byggeriets kontrolrapporter, da det har betydning for, om myndigheden vil kunne udstede en ibrugtagningstilladelse. Derfor er det også væsentligt, at projekteringsledere og byggeledere forholder sig til og faciliterer disse processer.

Designprocessen


Designprocessen dækker over den tid, hvor en certificerede brandrådgiver udarbejder brandteknisk dokumentation. Indholdet i den brandtekniske dokumentation vil variere afhængig af byggeriets størrelse og brandtekniske kompleksitet. Processen varer fra projektstart til ibrugtagning af byggeriet.

Til højre ses en tabel, som indeholder de enkelte dokumenter, der findes i en brandteknisk dokumentation. Tabellen indeholder desuden de to afleveringsfrister, som brandrådgiveren arbejder efter.

Logo

Projekterings- og udførelsesprocessen

 

Projekterings- og udførelsesprocessen omhandler som udgangspunkt ikke den certificerede brandrådgivers virke, men der er nogle overlap.

I designprocessen udarbejder brandrådgiveren en funktionsbeskrivelse (FUNK), hvor der for hvert enkelt brandsikringstiltag beskrives den nødvendige information for at det enkelte brandsikringstiltag kan projekteres. I udførelsesprocessen udføres de enkelte brandsikringstiltag iht. det i projekteringsprocessen projekteret materiale.

I den Brandtekniske Kontrolplan (KPLA) udarbejder brandrådgiveren individuelle kontrolplaner for brandsikringstiltagene for både projekterings- og udførelsesprocessen. Kontrolplanerne skal følges, og der skal udarbejdes kontrolrapporter som dokumentation.

Kontrolrapporterne udarbejdes af entreprenøren med udgangspunkt i den certificerede brandrådgivers kontrolplaner. Alle kontrolrapporter skal samles og kontrolleres af brandrådgiveren, inden der kan udarbejdes en sluterklæring.